Samorząd Uczniowski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Paweł Klimek  5a – Lider Zespołu Klasy 4-6
Marianna Sokołowska-Ciszewska 8a – Lider Zespołu Klasy 7-8
Amelia Sokołowska  5a
Leon Dudziński 4a
Aleksandra Nowak  5c
Zbigniew Stasiak  5c
Pola Bogorodź 8a
Mateusz Ostałowski 7b
Antonia Rychlewska 8a

Zespół Wspierający Radę Samorządu
Nicole van Triet 7a
Mateusz Wesołowski 7a
Marianna Gough 7a
M.I.D.L.A

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Pani Irka Drynkowska

Zastępcy Opiekuna
Pan Jacek Lal, Jacek Ostrowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi; współpracę ze szkolnym wolontariatem.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej,które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
   

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Pliki do pobrania