Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8 jest administratorem danych opiekunów prawnych oraz zgłoszonych przez nich dzieci, a także osób upoważnionych przez opiekunów prawnych do działania w ich imieniu.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Wojciech Dłubak.
3. Kontakt do administratora: e-mail: IOD@sp41drewniana.edu.pl
4. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
5. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo-księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.
6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji;
b) wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
e) monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.
7. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:szkola@sp41drewniana.edu.pl lub przesyłając żądanie na adres szkoły.
10. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
11. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola/ szkoły zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
12. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka ze szkoły.
13. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Beata Ostałowska
dyrektor szkoły

Pliki do pobrania